ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε.
ΙΣ0ΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 5283/01/Β/86/5281
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΠοσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012


Ποσά Προηγ.χρησεως 2011

ΠΑΘΗΤΙΚΟ


Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη Αξία
Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Χρήση 2012 Χρήση 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣΙ. Κεφάλαιο μετοχικό
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α΄. εγκαταστάσεως 134,01 134,00 0,01
134,01 134,00 0,01

1. Καταβλημένο


1.125.572,50 1.125.572,50
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟιιι. Διαφορές Αναπροσαρμογής


ΙΙ.
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

2. Διαφορές αναπρ. Αξίας λοιπών


207.589,07 207.589,071. Γήπεδα 229.000,00 0,00 229.000,00
229.000,00 0,00 229.000,00


περιουσ. Στοιχείων3. Κτίρια - Τεχνικά έργα 948.818,78 344.723,28 604.095,50
948.818,78 268.817,78 680.001,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 100.706,40 20.141,28 80.565,12
100.706,40 0,00 100.706,40

1. Τακτικό Αποθεματικό


769,10 769,10


Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

1.278.525,18 364.864,56 913.660,62
1.278.525,18 268.817,78 1.009.707,40

ΙΙΙ

Συμμ.& άλλες μακρ.χρημ.απαιτ.V. Αποτελέσματα εις νέο
7. Λοιπές μακρ. Απαιτήσεις

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως


-37.043,53 -1.500,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)

913.660,62


1.009.707,40


Υπολοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων


-95.610,70 -94.110,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Συνολο


-132.654,23 -95.610,70

Ι.
Αποθέματα1. Εμπορεύματα

3.903,02


0,00
Σύνολο

3.903,02


0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+AIV+AV)1.201.276,44 1.238.319,97

ΙΙ.
Απαιτήσεις1. Πελάτες

0,00


0,002 Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο

26.124,84


26.124,84 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ


3.B Επιταγές σε καθυστέρηση

6.104,18


6.104,1810. Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες

0,00


0,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

11. Χρεώστες διάφοροι

233.197,72


18.197,72

1. Προμηθευτές
16.280,73 776,00
Σύνολο

265.426,74


50.426,74

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
1.060,94 0,00

ιιι.
Χρεόγραφα

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
2.915,78 0,001. Μετοχές

22.523,84


22.523,84

ΙV.
Διαθέσιμα

Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙΙ)
20.257,45 776,001.Ταμείο

10.719,66


156.437,982.Καταθέσεις όψεως

5.300,00


0,0016.019,66


156.437,98


Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)307.873,26


229.388,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)
1.221.533,89


1.239.095,97

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.221.533,89 1.239.095,97
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΠοσά κλειομ.χρησεως 2012
Ποσά προηγ.χρήσεως 2011


Χρήση 2012 Χρήση 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Καθαρά Αποτελέσματα ζημία χρήσεως
-37.043,53 -1.500,00

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

119.553,95


0,00


Ζημιές προηγ. Χρήσεων
-95.610,70 -94.110,70

Μείον:Κόστος πωλήσεων

8.252,73111.301,22
πλεον


αλλα εσοδα εκμ/σης

0,00


6.000,00


ΣΥΝΟΛΟ


-132.654,23 -95.610,70

ΣΥΝΟΛΟ
111.301,22


6.000,00Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
114.123,887.500,00


2. Έξοδα Λειιτουργίας διαθέσεως
34.138,54 148.262,42


Μερικά αποτ/τα(ζημίες)χρήσης

-36.961,20


-1.500,00
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα
Μείον: 1.Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα82,33


0,00

Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή Ζημίες )
-37.043,53


-1.500,00

Μείον:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
96.046,78

Μειον:Οι από αυτές ενσωματωμένες
96.046,78 0,00
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
-37.043,53


-1.500,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ
ΙΑΣΩΝ ΜΠΕΛΛΟΣ
ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ AZ 967760
ΑΦΜ: 126343051
ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779